Ochrana investovaných prostředků – insolvence BANCIBO

Vážení čtenáři,

jak jsme se dozvěděli od vedení společnosti GLOCIN Limited, společnost po obnovení spolupráce se společností BANCIBO, SE dlouhodobě vyhodnocovala její přínos a plnění stanovených cílů. Bohužel v období prosince 2022 se začaly objevovat první varovné signály vypovídající o aktuální finanční situaci v BANCIBO.
Patrně si pamatujete, že předmětem spolupráce mezi GLOCIN Limited a BANCIBO, SE byla příprava zahraničních právnických osob a zajištění jejich odborných finančních licencí pro účely přeshraniční spolupráce při zachování nejvyšších standardů. Dělo se tak na základě pečlivě uzavřených smluvních dokumentů.

Přes různé historické těžkosti se spolupráce posouvala vpřed a naše společnost očekávala naplnění našich cílů v tomto roce. Bohužel průběžná kontrola narazila na stále silnější neochotu společnosti BANCIBO, SE poskytovat základní informace o hospodaření projektu. Souběžně s kontrolní činností a z ní vyplývajícími kroky, vedení společnosti obdrželo informaci o jednání majitele společnosti BANCIBO, pana MSc. Jiřího Kubelky MBA., s jeho jiným klientem. Ukázalo se, že toto jednání nejen, že bylo v rozporu se základními pravidly dobrých mravů, ale bohužel i v rozporu se zákonem. Vedlejším efektem takového jednání mělo být poškození GLOCIN Limited za účelem omezení jeho důsledné kontrolní činnosti nad investicí.

Společnost GLOCIN Limited však byla včas informována, že výše uvedený klient, cestou svého právního zástupce, navrhne soudu zahájení insolvenčního řízení proti společností BANCIBO, SE. Dále se ukázalo, že již také přistoupil i k jiným závažným právním krokům mj. i vůči jejímu majiteli. S ohledem na toto riziko společnost GLOCIN Limited neprodleně přijala příslušná opatření a obratem se připojila k návrhu na insolvenci.
Proto, aby GLOCIN ochránila svoji investici a přesto, že insolvenční návrh je de fakto ultimátním řešením, společnost GLOCIN vždy, a to i v budoucnu, podnikne veškeré nutné kroky, aby ochránila investice své i svých klientů. V takové situaci na popularitě či líbivosti příslušných kroků nesejde.
Nelze brát zřetel na to, že v mediálním světě může být ochrana investic společnost GLOCIN prezentována v různých mediálních zkratkách, bulvárních titulcích a článcích bez hlubšího obsahu. Přes „senzační“ titulování aktérů sporů (díky možná dávné minulosti) i tak tyto novinové zmínky jasně ukazují, proč společnost GLOCIN trvá na transparentním a zákonném způsobu podnikání.

Laskavý čtenář asi pochopí, proč nelze dopodrobna uvést všechny údaje a informace, které se společnost GLOCIN dozvěděla. Je jednou ze stran v tomto řízení, její kroky jsou jistě více než pečlivě sledovány stranou dlužníka. Nebylo by tedy na místě publikovat právní kroky a strategie při vymáhání práva, jejich směřování je však bezpečné a účelné.

Díky za pochopení.

Redakce Glocin news